STADGAR

för den ideella föreningen  HOPE Självhjälpsgruppen  med hemort i Tomelilla. Bildad den 1 mars 2017.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

 

§1  Namn

Föreningens namn skall vara ”Hope ideell förening”.

§2  Säte

 Föreningen har sitt säte i Tomelilla kommun.

§3 Föreningens ändamål

Föreningen är en ideell förening som är religiöst och politiskt obunden, med syfte att verka för hjälp och stöd för polsktalande personer i Sverige, samt att genom olika arrangemang och aktiviteter främja den sociala gemenskapen.

§4 Föreningens målsättningar är

 • Ömsesidigt stöd och hantering av liknande svårigheter
 • Erfarenhetsutbyte mellan gruppmedlemmarna
 • Gemensamma aktiviteter

 §5 Medlemskap

Förening är öppen för alla som accepterar dessa stadgar samt vill arbeta för ska Hope bevarande och fortlevnad som öppen möteplats och delar förenings grundvärdering om alla människor lika värde.

Medlem har rätt att ta del av årsmöteshandlingar och andra föreningsdokument, är valbar till uppdrag inom föreningen, har rätt att lägga motion till och delta i föreningens möten och har där en röst.

            §5:1 Medlemsavgift

                      Medlemsavgiften fastställs av åretsmötet.

                     

§6 Beslutande organ

 • Årsmöte är föreningens högsta beslutande organ.
 • Extra årsmöte och medlemsmöte är beslutande under verksamhetsåret.
 • Styrelsen är beslutande i frågor som inte kräver beslut på årsmöte eller medlemsmöte.

 

§7 Årsmöte

 •  Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.
 • Årsmöte ska hållas under perioden 15 februari – 31 mars.
 • Föreningens medlemmar ska via -e brev kallas till årsmöte tidigast fyra och senast två veckor före utsatt datum.
 • På föreningens hemsida ska senast en vecka före utsatt datum kallelsen och dagordning finnas tillgängligt samt föreningens verksamhetsberättelse för det gångna året, ekonomisk berättelse, revisorernas berättelse, information om planerade aktiviteter, förslag till medlemsavgift och inkomna motioner med styrelsens yttrande över motionerna.
 • Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 15 januari.

 

Årsmötet ska behandla följande punkter:

 • Godkännande av kallelse,
 • Justering av röstlängd
 • Val av mötesordförande, sekreterare och justeringspersoner
 • Verksamhetsberättelse
 • Ekonomisk berättelse
 • Revisorernas berättelse
 • Styrelsens ansvarsfrihet
 • Verksamhetsplanering för det kommande året
 • Medlemsavgift
 • Val av styrelse; ordförande och kassör väljs särskilt
 • Val av revisor, revisorssuppleant och valberedning
 • Inkomna motioner
 • Övriga frågor

 

§8 Extra årsmöte och medlemsmöte

Extra årsmöte ska hållas då styrelsen anser det lämpligt eller då ordinarie revisor begär det.

Extra årsmöte kan besluta i den de frågor som ska behandlas på ordinarie årsmöte.

Medlemsmöte ska hållas då styrelsen anser det lämpligt eller minst 20% av föreningens medlemmar lämnat in skriftlig framställning om detta till styrelsen.

Medlemsmöte kan besluta om den eller de enskilda frågor som det inkallats för, dock inte frågor som ska behandlas av årsmöte enligt §7.

Kallelse och handlingar ska behandlas som till ordinarie årsmöte.

 

§9 Omröstning

Alla beslut fattas med enkel majoritet genom öppen omröstning utom val som på begäran ska ske genom sluten omröstning. Röstning genom ombud medges ej. Vid lika röstetal gäller den mening som ordförande på mötet biträder.

 

§10 Styrelsen

 •  Styrelsen är ansvarig för verksamhet och ekonomi och driver föreningens aktiviteter mellan årsmöten.
 • Styrelsen beslutar om budget och andra avgifter än medlemsavgift.
 • Styrelsen ska bestå av minst 3 ledamöter.
 • Styrelseledamöterna väljs växelvis på två år.
 • Ordförande och kassör tecknar var för sig föreningens firma.

 

§11 Revisorer

Föreningen väljer en revisor och en revisorssuppleant för att granska föreningens verksamhet och räkenskaper. Revisorernas mandatperiod är två år. Ordinarie revisor och revisorssuppleant väljs växelvis.

 

§12 Uteslutning

 Medlem som inte fullgjort sina skyldigheter eller som uppenbart motarbetar föreningens stadgar och ändamål kan uteslutas. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen.

 

§13 Ändring av stadgarna.

Beslut om stadgeändring ska fattas med likalydande beslut av två på varandra följande föreningsmöten, varav det ena ska vara årsmöte.

 

§15 Upplösning

Föreningen kan inte upplösas om minst fem medlemmar är villiga att upprätthålla föreningens verksamhet. Om föreningen upplöses tillfaller dess tillgångar en verksamhet vars ändamål stämmer överens med föreningens grundsyn. Beslut om detta fattas på årsmöte.